جلوی جنگ علیه ایران را بگیرید.اورگ

www.StopWarOnIran.org

فقط مردم میتوانند جلوی جنگ را بگیرند

به بوش و کنگره آمریکا بگویید: دست از جنگ علیه ایران قبل از آغاز آن بردارند.

ریئس جمهور بوش ، معاون ریئس جمهور آقای "چی نی" ، وزیر امورخارجه خانم "رایس" ، وزیر دفاع آقای "رامسفلد " ، دبیر کل سازمان ملل آقای "کوفی عنان" ، سناتورها ونماندگان مجلس.

باعث بس نگرانی است که من شاهد تهدید روز افزون آمریکا به جنگ جدیدی- و این بار علیه مردم ایران – هستم.

وسایل ارتباط جمعی مملو از گزارشاتی است که ادعا دارند ایران خطری اتمی است و چنین وانمود میکنند که آمریکا نیاز به اقدامات نظامی علیه آن کشور دارد. این گزارشات یاد آور داستانهای " سلاحهای کشتار جمعی "است که در ماههای پیش از آغاز جنگ علیه عراق منتشر میگردیدند.

در آستانه تجاوز غیر قانونی به عراق ، دولت بوش اصرار میورزید که عراق دارای انبارهای گسترده ای از سلاحهای کشتار جمعی است و میتواند در طول 45 دقیقه آمریکا را هدف سلاحهای هسته ای ، شیمیایی و بیولوژیک قرار دهد.

ریئس جمهور آقای بوش اظهار داشت که آمریکا مجبور به حمله بیدرنگ بود و نمی توانست " منتظر مدرک نهایی – سلاح بکار برده شده – بماند که این خود ممکن بود بصورت ابر قارچ گونه ای ظاهر گردد." اکنون همه می دانند که این کارزار تبلیغاتی تماماً ساخته و پرداخته ای بود که برای توجیه جنگ تجاوزکارانه ای آفریده شده بود.

حالا نیز ما گزارشهای کاملاً مشابهی را مشاهده میکنیم که برای توجیه عملیات نظامی علیه مردم ایران تهیه گردیده اند. ارجارع ایران به شورای امینت سازمان ملل سرآغازی برای عملیات یک سویه نظامی است، همچون مورد عراق ، هیچکدام از ادعاهای مطروحه دولت آمریکا تاب بررسی بیغرضانه ای را نمی آورند. ایران بالاتر و فراتر از آنچه که قرارداد منع گسترش سلاحهای هسته ای (ان. پی . تی) ملزم میدارد ، تا کنون به بازرسیهای شدیداً مداخله گرانه و تحقیرآمیزانه ای تن داده است. هیچک از بازرسیها تا کنون شواهدی نیافته اند مبنی براینکه ایران در حال تدارک یک برنامه هسته ای باشد. در جهان تنها یک دولت است که از سلاحهای هسته ای علیه جمعیت غیر نظامی است این همان ملتی است که در عرصه کره خاک بزرگترین انبارهای سلاحهای کشتار جمعی را در اختیار دارد. خطرناکترین و ناباورترین و ضعیت اینست که این کشور در همین لحظه کنونی مشغول رشد نسل جدیدی از سلاحهای هسته ای تاکتیکی است که نه فقط برای تهدید بلکه قصد استفاده از آنان را دارد- و آن کشور ، همانا ، ایالات متحده است. آیا بر بحث واقعی پیرامون خطرات سلاحهای هسته ای نباید شامل تاریخ تجاوزات و مداخلات ایالات متحده و سلاحهایی شود که پتاگون در مقیاس وسیعی انباشت کرده است؟

فرامش نباید کرد ایران ستمهای فراوانی از دست ایالات متحده دیده است. ما بخاطر داریم که چگونه ایلات متحده دولت دکتر مصدق را ، که به شیوه دمکراتیک انتخاب شده بود ، واژگون کرده و شاه را بر تخت طاوس برگرداند که از دستاوردهای پر افتخار سازمان جاسوسی سیا (CIA) محسوب شده است . قبل از آنکه مردم ایران ، در ابعاد میلیونی ، حکومت ظالمانه وی را به بهای گزاف جان مردم ، سرنگون سازند ، شاه بمدت 25 سال برای حفظ منابع شرکتهای سهامی نفتی با مشت آیین بر ایران حکومت کرد. طی 27 سال گذشته تحریمهای اقتصادی ایلات متحده حق پیشرفت را از ایران سلب کرده و ستمهای فراوانی بر مردم آن کشور روا ساخته است. اکنون ضرورت دارد که تمام صدای مخالف ویرانگری یک جنگ جدید در خاورمیانه شنیده شوند. ما شدیداً خواستار قطع فوری کارزار تبلیغاتی واشنگتن در عرصه تحریمها ، خشونت گریها و اکاذیب علیه مردم ایران هستیم. ما مخالف هرگونه تجاوز جدید ایالات متحده علیه ایران هستیم. ما خواهان بودجه مالی برای پیشرفت و رفع احتیاجات انسانی هستیم و نه برای جنگ بی پایان امپرطوری آمریکا.

با احترام امضا ِ